Poradnik

JAK POSTĘPOWAĆ, GDY ODEJDZIE NASZ BLISKI?

Aby rozpocząć organizację pogrzebu zmarłego w przypadku, gdy zgon nastąpił w domu, należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza pogotowia – tylko stwierdzenie śmierci i wystawienie karty zgonu przez lekarza upoważnia zakład pogrzebowy do podjęcia czynności takich jak zabranie ciała.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w placówce opiekuńczej (np. dom starców, hospicjum) obowiązek sporządzenia karty zgonu leży po stronie pracowników danej placówki, powiadomiona o zgonie rodzina może więc od razu powiadomić zakład pogrzebowy.

W trosce o komfort bliskich zmarłego nasze usługi oferujemy całodobowo.

JAKIE DOKUMENTY SĄ NIEZBĘDNE DO ORGANIZACJI POGRZEBU?

Do zorganizowania pogrzebu potrzebne są:Usługi pogrzebowe Warszawa Exitus
• Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza,
• Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
• karta zgonu,
• dowód tożsamości osoby zmarłej,
• dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
W przypadku, gdy okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie zmarłego.

Na Państwa życzenie nasi pracownicy zgłoszą zgon w USC i uzyskają akt zgonu – prosimy o posiadanie dowodu osobistego osoby zmarłej i karty zgonu.

CO TO JEST ZASIŁEK POGRZEBOWY I KTO JEST UPOWAŻNIONY DO JEGO ODBIORU?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:
• członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
• osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 4000 zł,
• jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

W PRZYPADKU CZYJEJ ŚMIERCI MOŻNA ODEBRAĆ ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
• ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
• osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
• osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
• osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
• członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a -d, to jest :
– małżonek ( wdowa i wdowiec ),
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,-
wnuki i rodzeństwo,
– rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

ILE WYNOSI ZASIŁEK POGRZEBOWY?

Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

JAK ODBYWA SIĘ USTALANIE ZASAD FINANSOWANIA POCHÓWKU W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM „EXITUS”?

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie, w związku z tym w naszym domu pogrzebowym istnieje możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu przewyższą kwotę wypłacanego zasiłku pogrzebowego, zobowiązani są Państwo do dokonania dopłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku,
niezwłocznie po dokonaniu wpłaty z ZUS lub KRUS na nasze konto, dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa rachunek bankowy lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.

Oferujemy Państwu:
1. całodobowy przewóz osób zmarłych z miejsc zamieszkania, domów opieki, hospicjów,
2. przewozy osób zmarłych na terenie Polski i zagranicy,
3. przygotowanie osób zmarłych do ceremonii pogrzebowej (ubieranie, kosmetyka, tanatopraksja, rekonstrukcja),
4. sprzedaż wraz z dostawą wszelkiego rodzaju akcesoriów pogrzebowych takich jak: trumny, urny, tabliczki nagrobkowe, krzyże, wieńce, wiązanki itp.,
5. emisję nekrologów w prasie oraz drukowanie klepsydr,
6. kremację Ciał osób zmarłych lub szczątków po ekshumacji,
7. organizowanie ceremonii pogrzebowych na wszystkich cmentarzach (wyznaniowych i komunalnych),
8. oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowych (organy, skrzypce, trąbka i inne),
9. nagłośnienie podczas ceremonii pogrzebowych,
10. reportaż fotograficzny z uroczystości pogrzebowych (zdjęcia, film),
11. konsolacje (spotkania rodzin),
12. przewozy uczestników pogrzebu: autokarami, mikrobusami,
13. załatwianie formalności:
– w urzędach (zgłoszenie zgonu do USC i uzyskanie aktu zgonu, uzyskanie zasiłku,
– pogrzebowego ZUS lub KRUS),
– w parafiach (msze św. żałobne),
– na cmentarzach (miejsce na grób, wykonanie grobu, opłaty kancelaryjne),
14. ekshumacje,
15. kopanie i murowanie grobów,
16. kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS.